Strona WWWStrona WWW

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ „SPOŁEM

- zatwierdzony Uchwałą na  Walnym Zgromadzeniu Członków SMB "Społem" w dniu 15/06/2019r,
- zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy XIII Wydział Gospodarczy KRS dnia 23/10/2019r Sygn. WA.XIII Ns-REJ.KRS/060997/19/675.

tekst jednolity - stan na dzień 15/06/2019r.